+ 40 724 050 077 (Telegram / WhatsApp / Viber) | office@larinconsult.com EN | RO | RU

Plafoane fiscale pentru anul 2019 România

O menţiune importantă pentru calculul plafoanelor fiscale: Potrivit situaţiei la 31 decembrie 2018, cursul de schimb este de 4.6581 lei/euro.

1. Pragul impozitului pe venit pentru microîntreprinderi –  cifra de afaceri mai mică de 1 000 000 euro (rata de schimb pentru determinarea echivalentului în Euro este aceeași ca la sfârșitul exercițiului financiar anterior - la 31.12.2018, respectiv 4,6581, deci pragul este de 4.658.100 lei).

Astfel, firmele care au avut cifra de afaceri sub prag la sfârşitul anului 2018, din anul 2019 fie aplică impunerea prevăzută pentru microîntreprinderi, acolo unde este aplicabilă, fie o rată de impozitare de 1%, în cazul în care firma are cel puţin un angajat, sau o rată de 3%, în cazul firmelor fără angajaţi.

Conform noilor reglementări, companiile care au obţinut venituri din servicii de consultanţă şi management, şi veniturile lor au fost sub un milion de euro, din anul 2018 vor trece la impozitare în regim de microîntreprindere, în timp ce firmele cu un capital social minim de 45.000 nu pot opta, cel puţin în prezent, la aplicarea impozitului pe venit.

2. Plafonul pentru înregistrarea ca plătitor de TVA: cifra de afaceri: 80.000 euro

Mai precis, o persoană impozabilă înregistrată în România cu o cifră de afaceri anuală declarată sau realizată mai mică de plafonul de 80.000 euro (echivalentul acestei sume în lei este stabilit la cursul de schimb al Băncii Naționale a României din ziua intrării și este rotunjit până la următoarea mia, respectiv este de 300.000 lei) poate aplica scutire de TVA (regim special de scutire).

3. Trecerea de la TVA la încasare la o TVA normală – cifra de afaceri: 2.250.000 lei.

În conformitate cu Noul Cod Fiscal, sistemul de TVA la încasare poate fi aplicat pentru:

 • persoane impozabile înregistrate în scopuri de TVA având sediul activităţii economice în România, care în anul precedent nu au aplicat sistemul de TVA la încasare, ale căror cifra de afaceri în anul calendaristic precedent nu a depăşit plafonul de 2.250.000 lei şi care aleg aplicarea sistemului de TVA la încasare;
 • persoanele impozabile cu sediul activităţii economice în România, înregistrate în scopuri de TVA în conformitate cu articolul 316 pe parcursul anului aleg aplicarea sistemului de TVA la încasare.

4. Achiziții intracomunitare de bunuri care nu sunt considerate în România operațiuni impozabile - plafon:

În România nu sunt considerate operațiuni impozabile achiziții intracomunitare de bunuri care, printre altele, îndeplinesc următoarea condiție: valoarea totală a acestor achiziții intracomunitare nu depășește pe parcursul anului curent sau nu a depășit pe parcursul anului calendaristic precedent plafonul de 10.000 euro  (34.000 lei la cursul de schimb stabilit de Banca Națională a României la ziua intrării).  

5. Plafonul pentru trecerea de la plătitor de TVA trimestrial la plătitor de TVA lunar:

De regulă, perioada de impozitare reprezintă o lună calendaristică, cu toate acestea, o perioadă fiscală devine trimestrul calendaristic pentru o persoană impozabilă care pe parcursul anului calendaristic precedent a realizat o cifră de afaceri din operațiuni impozabile și/sau operațiuni scutite de TVA deductibile și/sau operațiuni neimpozabile în România care nu a depășit plafonul de 100.000 de euro.

Echivalentul în lei pentru anul 2019 va fi determinat pe baza cursului de schimb stabilit de Banca Națională a României de la sfârșitul anului 2018 (4,6581 lei pentru un euro) ducând la un prag de 465.810 lei. Depășirea plafonului înseamnă trecerea de la plătitor de TVA trimestrial la plătitor de TVA lunar.

Cadru legal:

 • Codul Fiscal (aprobat prin Legea 277/2015 publicată în Monitorul Oficial  nr. 688 din 10 septembrie 2015), modificat prin Ordonanța de Urgență 79/2017;
 • Norme metodologice de aplicare a Codului Fiscal (aprobate prin Ordonanța Guvernului  nr. 1/2016).

Taxe și impozite reglementate prin codul fiscal:

 1. impozit pe profit;
 2. impozitul pe veniturile microîntreprinderilor;
 3. impozit pe venit;
 4. impozitul pe venituri obţinute în România e către nerezidenţi;
 5. impozit pe reprezentanţe;
 6. taxa pe valoarea adăugată;
 7. accize;
 8. taxe şi impozite locale;
 9. impozit pe construcţii.

 1. Impozit pe profit

Cota impozitului pe profit aplicabilă profitului impozabil, este de 16%.

Rezultatul fiscal este calculat ca diferența dintre veniturile și cheltuielile înregistrate după deducerea venitului neimpozabil și deduceri fiscale, plus cheltuieli nedeductibile.

Rezultatul fiscal este calculat trimestrial/anual, cumulat de la începutul exerciţiului financiar.

2. Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor

O microîntreprindere este o persoană juridică română care la 31 decembrie anului precedent îndeplinește cumulat următoarele condiții:

 1. a realizat venituri  care nu a depășit echivalentul în lei a 1.000.000 euro;
 2. capitalul social al acesteia este deținut de persoane, altele decât statul și unitățile administrativ-teritoriale;
 3. nu se află în dizolvare, urmată de lichidare, înregistrată în registrul comerțului sau la instanțele judecătorești, potrivit legii.
!!! Ca excepţie, microîntreprinderile al căror capital social este de cel puţin 45.000 lei şi care au cel puţin 2 angajaţi, pot opta, o singură dată, SĂ PLĂTEASCĂ IMPOZITUL PE PROFIT începând cu trimestrul  în care aceste condiţii au fost îndeplinite cumulativ, iar această variantă este definitivă.

 

Cotele de impozit pentru microîntreprinderi:

- 1% pentru microîntreprinderi cu unul sau mai mulți angajați;

- 3% pentru microîntreprinderi fără angajați.

Baza impozabilă pentru impozitul pe veniturile microîntreprinderilor reprezintă venituri din orice sursă, CU UNELE EXCEPȚII

3. Impozit pe venit

Categorii de venituri supuse impozitului pe venit:

a) venituri din activităţi individuale;

b) venituri din salarii şi din cele echivalente veniturilor salariale;

c) venituri din transferul drepturilor de utilizare a proprietăţii;

d) venituri din investiţii;

e) venituri din pensii;

f) venituri din activităţi agricole, forestiere şi piscicole;

g) venituri din premii şi câştiguri din jocurile de noroc;

h) venituri din transferul de bunuri imobile; 

i) venituri din alte surse.

Cota de impozitare – 10%

!!! Salariu minim 2019:

2.350 lei pentru persoane care ocupă funcții care necesită studii superioare, experiență profesională de cel puțin un an în domeniul învățământului superior;

- 3.000 lei în domeniul construcțiilor (activitățile prevăzute la art. 66 p. 1 – scutire de la impozitul pe salarii), pentru perioada 01.01.2019 - 31.12.2019;

 • 2.080 lei pentru persoane care nu intră în categorii de mai sus.

- Începând cu 1 ianuarie 2019, toate drepturile şi obligaţiile stabilite în conformitate cu lege, sunt determinate în funcţie de nivelul salariului minim brut pe ţară, garantat pentru plată, în valoare de 2.080 lei.

- Pentru contractele de muncă cu ocupare parţială, se aplică acelaşi raţionament ca şi pentru cele cu norma întreagă, pentru a determina salariul minim.

Modificări în domeniul construcțiilor în ceea ce privește SALARII 

- În perioada 1 ianuarie 2019 - 31 decembrie 2028 sunt scutite de impozit pe venit din salariu (şi altele similare) persoanele fizice care îndeplinesc următoarele condiţii:

 • Activitatea desfășurată de angajatori în domeniul construcțiilor, întră sub incidența: codului CAEN 41.42.43 – secțiunea F - Construcții; domenii de producție a materialelor de construcție având următoarele coduri CAEN: 2312, 2331, 2332, 2361, 2362, 2363, 2364, 2369, 2370, 2223, 1623, 2512, 2511, 0811, 0812, 711.
 • Cifra de afaceri generată în domeniile menționate este de cel puțin 80% din cifra de afaceri totală – cumulat de la începutul anului până la luna în care se aplică scutirea;
 • Venitul brut al persoanei căreia i se aplică scutirea, este între 3.000 și 30.000 lei pe lună inclusiv și are la bază un contract individual de muncă. Scutirea se aplică în conformitate cu instrucțiunile din ordinul general al ministrului finanțelor publice, ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice și ministrului sănătății, prevăzut la art. 147 partea (17) din Codul Fiscal (Ordin-cadru şi conţinutul D112, instrucţiuni de completare).
 • Reglementări privind contribuţiile sociale în domeniul construcţiilor în perioada 1 ianuarie 2019 - 31 decembrie 2028, dacă sunt îndeplinite condiţiile de mai sus:

- Contribuția de asigurări sociale este redusă cu 3,75 puncte de procente (21,25%) – scutire de la plata contribuțiilor în fondul de pensii private (pilonul 11)

- Scutirea de la plata contribuției de asigurări sociale pentru condiții de muncă deosebite (4%) și speciale (8%);

- Scutirea de la plata contribuției sociale de sănătate; angajaţii vor fi asiguraţi în sistemul public de sănătate fără plata contribuţiilor;

Contribuția asiguratorie de muncă este redusă până la nivelul venitului în Fondul special de garantare pentru plata salariului (15% * 2,25% = 0,3375%)

- Declarația privind obligația de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate (D 112) devine o declaraţie pe propria răspundere pentru respectarea condiţiilor de aplicare a scutirii.

4. Diurnă 2019. (Ordonanţa Guvernului 714/2018):

începând cu 01.01.2019, îndemnizaţia de detaşare pentru personalul instituţiilor de stat  va fi majorată până la 20 lei/zi, astfel, angajaţii din sectorul privat pot primi o indemnizaţie zilnică neimpozabilă în sumă maximă de 50 lei/zi (2,5*20).

5. NOUA TAXĂ PE JOCURI DE NOROC

- Începând cu 1 ianuarie 2019 organizatorii jocurilor de noroc on-line prevăzute  în Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 77/2009 cu privire la organizarea și exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificări și completări ulterioare, au obligația să plătească o taxă lunară de 2% din suma totală a taxelor de participare colectate lunar.

- Taxa este calculată,declarată și plătită la bugetul de stat până la data de 25 a lunii următoare lunii de încasare a taxelor de participare.

 

Tel: +40724 050 077  +40724 282 227 (Telegram / WhatsApp / Viber)

E-mail: office@larinconsult.comlarin.office@gmail.com