+ 40 724 050 077 (Telegram / WhatsApp / Viber) | office@larinconsult.com EN | RO | RU

SERVICII CONTABILE „ROMÂNIA”

Experienţa acumulată de-a lungul timpului, ne-a învăţat că a acţiona la timp şi nu în ultima clipă – este un atu nepreţuit pentru buna funcţionare a oricărei afaceri şi spre binele partenerilor şi clienţilor noştri.

Avantajele colaborării cu SC Larin Trade Consulting SRL:

- În loc de un singur angajat, primiţi o echipă întreagă de profesionişti!

- Contabilitatea şi gestiunea fiscală se ţin în conformitate cu ultimele reglementări şi recomandări la nivel european!

- Modificările legislative sunt monitorizate în timp real!

- Ca profesionişti, ştim cum să optimizăm şi minimizăm taxe şi impozite!

- Clienţii noştri primesc consiliere financiară, fiscală, contabilă gratuită în cel mai scurt timp posibil.

Ce oferim?

 • Contabilitate, supraveghere și control al evidenței financiare și administrative.
 • Consiliere contabilă și fiscală.
 • Administrarea resurselor umane.
 • Efectuarea auditului financiar-contabil.
 • Evaluarea activelor.
 • Efectuarea expertizei legale  sau la cererea persoanelor fizice sau juridice în condițiile prevăzute de lege.
 • Analiza bazată pe indicatori financiari.
 • Întocmirea unor situații financiar-contabile și administrative centralizate periodice.
 • Consultanță financiară și de afaceri.
 • Alte servicii ce țin de tematica noastră.

 

SERVICII OFERITE DE NOI ÎN ROMÂNIA:

Contabilitatea este rezultatul administrării companiei de către manageri și modul în care aceștia gestionează resursele încredințate acestora.

Situațiile financiare ca rezultat al procesării contabile oferă informații utilizate de acționari despre starea financiară, rezultatele activității managerilor și modificările stării financiare a societății.

Informațiile cu privire la starea financiară sunt prezentate în principal în bilanț, iar informațiile despre rezultatele financiare sunt prezentate în principal în contul de profit și pierderi.

Pentru a fi veridice, informațiile trebuie să prezinte cu precizie tranzacțiile și alte evenimente care se materializează în active, datorii și în capital.

De aceea aceste lucrări ar trebui să fie efectuate de profesionişti şi nu de amatori externi care fac lucruri neprofesionist şi la preţuri mici.

- verificarea, avizarea facturilor, declarațiilor și altor rapoarte periodice care sunt prezentate autorităților financiare și reconcilierea datelor conținute în bilanțurile societăților.

- verificarea conturilor companiilor și componentelor acestora.

- verificarea, certificarea întocmirii notelor contabile în baza și în conformitate cu documentele juridice justificative atașate.

- verificarea, certificarea operațiunilor de înregistrare sau modificare a capitalului social.

- verificarea inventarierii bunurilor  și certificarea capitalizării rezultatelor acesteia.

- verificarea corectitudinii în determinarea profitului net şi în distribuirea acestuia pe domenii juridice.

 A) Optimizarea raportării economice și financiare prin incorporarea evidențelor contabile ale tuturor companiilor în programul de asistență CIEL Windows Professional, Smart Bill.

Asta oferă următoarele avantaje:

- Coordonare, gestionare, control şi luare de decizii în domeniul operaţiunilor financiar-bancare.

- Optimizarea tranzacţiilor de decontare cu partenerii comerciali.

- Rapoarte şi liste cuprinzătoare la nivelul informaţiilor furnizate.

- Îmbunătăţirea performanţei şi urmărirea obiectivelor activităţii.

- Interconexiune şi transfer rapid de date justificative din 5 module specializate (evidenţă financiară, amortizare, salarii, management comercial şi registru privat).

- Coordonarea activităţii serviciului de informaţii economice şi financiare al companiei.

B) Specializarea strictă a companiilor în anumite domenii de activitate, cum ar fi comerţul, producţie, servicii etc.

C) Optimizarea şi organizarea fluxurilor informaţionale şi de documente.

 

GESTIUNE FINANCIARĂ ŞI ADMINISTRATIVĂ ROMÂNIA:

A) Optimizarea raportării economice și financiare prin incorporarea evidențelor contabile ale tuturor companiilor în programul de asistență CIEL Professional, Smart Bill.

 Asta va oferi următoarele avantaje:

 • coordonare, gestionare, control şi luare de decizii în domeniul operaţiunilor financiar-bancare.
 • optimizarea operaţiunilor de decontare cu parteneri comerciali.
 • rapoarte şi liste cuprinzătoare la nivelul informaţiilor furnizate.
 • munca devine agreabilă și rapidă.
 • interconectare și transfer rapid de date justificative din 5 module specializate (evidență financiară, amortizare, salarii, management comercial și registru intern).
 • coordonarea serviciului de informare economică și financiară al companiei.

В) Specializarea strictă a companiilor în anumite domenii de activitate, precum comerțul, producție, servicii etc.

C) Optimizarea şi organizarea fluxurilor informaţionale şi de documente.

 

Întocmirea situațiilor financiare în conformitate cu cerințele specifice ale fiecărui client și cu legislația în vigoare a României

 • Pregătirea situaţiilor financiare în conformitate cu standardele internaţionale  GAAP şi IAS;
 • Întocmirea bilanţului contabil, declaraţiilor fiscale, rapoartelor fiscale;
 • Elaborarea unui buget de venituri şi cheltuieli;
 • Analiza rapoartelor fiscale şi de gestiune;
 • Întocmirea, avizarea bilanţurilor ordinare (semestriale şi anuale) şi extraordinare (fuziune, lichidare etc.);
 • Întocmirea situaţiilor lunare şi semestriale şi declaraţiilor de taxe şi impozite;
 • Elaborarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi de NUMERAR;
 • Auditul contabilităţii la cererea organelor judecătoreşti sau la solicitarea persoanelor fizice în condiţiile prevăzute de lege;
 • Întocmirea situaţiilor de plată;
 • Emiterea de ordine de plată pentru impozite către stat: pentru salarii, TVA, profit;
 • Contabilitate computerizată – evidenţă financiară şi gestiune;
 • Evaluarea companiilor;
 • Evaluări pentru vânzări, active, majorarea capitalului social;
 • Inventarierea activelor;
 • Avizarea bilanţului;
 • Studii de fezabilitate, planuri de afaceri, documentaţie de creditare;
 • Studii de piaţă;
 • Redactarea cererilor pentru finanţarea proiectelor;
 • Analiza economică şi financiară pentru societăţi comerciale;
 • Analiza industriei;
 • Consultanţă în domeniul managementului financiar;
 • Consultanţă fiscală;
 • Consultanţă în dezvoltarea programelor pentru generarea automată şi calcularea datelor din bilanţuri contabile şi anexele la acestea.
 • Întocmirea balanţei contabile pentru verificarea registrelor contabile, prevăzute de Legea 82/1991, cu modificări ulterioare;
 • Pregătirea şi predarea situaţiilor lunare;
 • Întocmirea bilanţului contabil;
 • Pregătirea situaţiilor financiare în conformitate cu standardele internaţionale;
 • Consiliere în dezvoltarea specificaţiilor pentru evaluarea companiilor şi activelor:

 În cadrul acestui serviciu oferim:

- Evidență contabilă și gestiune.

- Întocmirea situațiilor financiare în conformitate cu cerințele specifice ale fiecărui client și cu legislația în vigoare a României.

- Pregătirea situațiilor financiare în conformitate cu standardele internaționale, GAAP și IAS (Bilanț contabil, contul de profit și pierderi, cashflow).

- Întocmirea bilanțului contabil, declarațiilor fiscale, rapoartelor fiscale.

- Elaborarea bugetului de venituri și cheltuieli.

- Analiza situațiilor contabile.

- Auditul evidenței contabile la cererea organelor judiciare sau la solicitarea persoanelor fizice în condițiile prevăzute de lege.

- Verificarea inventarierii succesiunii și avizarea capitalizării rezultatelor acesteia.

- Verificarea preciziei în determinarea profitului net și în distribuirea profitului pe domenii juridice.

 

Consultanţă financiară şi fiscală România

Dacă sunteţi o afacere mică sau mijlocie, noi înţelegem problemele cu care vă confruntaţi, deoarece şi noi ne confruntăm cu aceleaşi provocări.

Profitaţi de educaţia şi experienţa noastră pentru a depăşi problemele cu care se confruntă afacerea dumneavoastră.

Ce poate face serviciul nostru de consultanţă pentru dumneavoastră?

 • Să creăm noi oportunități pentru dumneavoastră și afacerea dumneavoastră.
 • Să vă oferim un control mai bun asupra managementului afacerii dumneavoastră.
 • Cel mai important: să „ascultăm cu atenţie” nevoile afacerii dumneavoastră şi să răspundem la timp.

Ca partener de afaceri, în prima fază „Vă ascultăm”. Vă vom înţelege viziunea şi vă vom oferi soluţii specifice care vă vor conduce afacerea către rezultatul dorit.

 În cadrul consultărilor fiscale, vă oferim informaţii cu privire la:

TVA şi impozitul corporativ în România

 • Impozit pe venit global, impozitarea persoanelor fizice autorizate;
 • Impozit pe veniturile microîntreprinderilor;
 • Actualizarea legislaţiei fiscale şi financiare;
 • Analiza fluxurilor financiare şi situaţii cu fluxurile de numerar;
 • Analiza situaţiei cu datorii şi creanţe;

 

Taxe şi impozite în România

 • Consultanță fiscală la nivelul entității dumneavoastră;
 • Impozit pe profit;
 • Asistenţă pentru evitarea dublei impuneri pe venituri;
 • TVA;
 • Asigurări sociale;
 • Optimizarea plăţilor fiscale şi soluţii pentru minimizarea impozitelor în conformitate cu legislaţia actuală;
 • Asistenţa acordată contribuabilului la efectuarea controalelor fiscale;

Oricine care îşi desfăşoară activitatea în acest domeniu, imediat îşi dă seama că legislaţia fiscală română este extrem de complexă şi diferă de standardele internaţionale. Dar trebuie să tindem spre armonizare cu legislaţia europeană în materie. Acesta este motivul pentru care acest domeniu trebuie abordat întotdeauna cu profesionalism, indiferent de cazul analizat.

 

 Asistență economică și financiară în consultanță legislativă și financiară

- Consultanță cu privire la proceduri de înregistrare fiscală a agenților economici, organizarea evidenței financiare și gestiunii în conformitate cu legislația aplicabilă;

- selectarea și implementarea sistemului IT necesar activităților de administrare;

 Domeniu financiar.

- Sistemul de taxe și impozite în România și impactul acestuia asupra activității de afaceri.

- Beneficii și riscuri pe parcursul derulării afacerii.

- Asistență în evitarea dublei impuneri a venitului.

- Impozit corporativ pe venit / TVA.

- Impozite legate de salarizare.

- Impozit pe profit.

- Metode de impozitare și modificări legislative.

- Asistenţă fiscală pentru due diligence legal de către autorităţile administraţiei financiare.

- Analiza fluxurilor informaţionale, documentelor societăţii şi optimizarea acestora.

- Instruirea personalului pentru pregătirea documentelor şi schemelor primare şi organizării acestora.

- Elaborarea bugetului anual de venituri şi cheltuieli.

- Consultanţă privind legislaţia financiară şi contabilă.

- Consultanţă privind impozitul pe venit corporativ, impozitul pe venit, taxa pe valoare adăugată, accize, asigurări sociale.

- Analiza fluxurilor financiare, fluxurilor de numerar, situaţiei cu creanţe, situaţiei cu capital, situaţiei cu active.

- Asistenţă în organizarea contabilităţii, gestionării documentelor şi politicii financiar-contabile etc.

 

Contactaţi-ne pentru mai multe informaţii despre aceste servicii: 

Tel: +40724 050 077  +40724 282 227 (Telegram / WhatsApp / Viber)

E-mail: office@larinconsult.com | larin.office@gmail.com

Lăsaţi-ne un mesaj

Contactaţi-ne chiar acum! Viţi primi răspunsul într-o oră!
Mesajul dvs.