+ 40 724 050 077 (Telegram / WhatsApp / Viber) | office@larinconsult.com EN | RO | RU

ÎNREGISTRARE – ÎNFIINȚARE DE SOCIETĂȚI ÎN ROMÂNIA (SET COMPLET)

COSTURI DE ÎNREGISTRARE ȘI ÎNFIINȚARE A UNEI SOCIETĂȚI

Procedura de înregistrare a unei societăți SRL în România:

După semnarea acordurilor şi stabilirea tuturor detaliilor, procesul de lucru este următorul:

1.       Clientul. Pregăteşte 3 - 4 variante de denumire a societăţii.

2.       Noi.  Facem rezervarea denumirii disponibile pentru societate.

3.       Clientul. Vine în România. Organizăm o întâlnire la notar. Facem o declaraţie şi un specimen de semnătură pentru înregistrarea societăţii!

4.       Noi. Traducem actele personale ale clientului şi le legalizăm la notar. Acest lucru se poate face din timp pe baza unor copii scanate.

5.       Noi. Pe baza listei de mai sus, pregătim un pachet de documente pentru înregistrarea societăţii.

6.       Noi. Împreună cu clientul depunem capitalul social. (suma capitalului social intră în costul înregistrării).

7.      Noi. Clientul semnează un contract pentru sediul social cu un avocat (costul dovezii de sediu intră în costul înregistrării).

8.      Noi. Redactăm Statutul societăţii conform cerinţelor clientului cu specificarea activităţilor necesare.

9.     După ce primim certificatul de înregistrare, Noi. Depunem actele clientului pentru obținerea numărului de identificare fiscală NIF la agenția fiscală din România. (NIF este necesar pentru activități cu bănci, deschiderea conturilor).

10.  Noi. Efectuăm activarea societăţii în organismele abilitate şi serviciile sociale.

11.  Noi. Obţinem codul vamal internațional.  

12.  Noi. Pregătim dosarul pentru deschiderea conturilor la bănci.

13.  Noi. Pregătim la notar documentele pentru contabil. (Acest serviciu este suplimentar și nu este inclus în cost).  

14.  La sosirea clientului. Îl însoțim pe client în oraș. Deschidem conturi și îl activăm pe contabil pe baza unei împuterniciri.

15.  Noi. După ce parcurgem operaţiunile bancare pentru activarea conturilor, întocmim un proces-verbal de lucrări efectuate și transmitem toate documentele de plată, ștampila Clientului.

 Societatea este înființată!

Oferim serviciul la distanţă de deschidere a unei societăţi, dar numai după o analiză detaliată a intenţiilor reale de a face afaceri ale fondatorului şi administratorului societăţii! 

 Termenele de înregistrare a unei societăți

Între 6 şi 12 zile lucrătoare, sub rezerva disponibilităţii tuturor documentelor necesare, cu condiţia să nu existe probleme cu numele societăţii şi după verificarea cu succes a sediului social. De asemenea, în legătură cu intrarea în vigoare a legii privind deschiderea conturilor la băncile din România, pentru clienţii nerezidenţi în România, este necesară obţinerea unui număr de identificare fiscală intern. Termenul pentru obţinerea unui astfel de NIF este de la două la patru săptămâni. 

Pe faze lucrurile stau aproximativ în felul următor:

- Rezervarea disponibilităţii numelui societăţii, dacă acesta este disponibil, - 1 zi.

- Legalizarea la notar documentelor necesare pentru înregistrare. Depunerea capitalului social. Semnarea unui contract pentru sediu social. Semnarea statutului societății - 1 zi.

- Examinarea dosarului la Registru și ridicarea documentelor - 3 zile.

- Obținerea NIF la serviciul fiscal - 3 – 5 zile.

- Deschiderea conturilor la bancă - 1 -5 zile (depinde de ţara de origine a actului de identitate al fondatorului societăţii)!

COSTUL ÎNREGISTRĂRII, ÎNFIINŢĂRII UNEI SOCIETĂŢI

Costul înregistrării unei societăţi cu asociat unic  este de 1620 euro.  Acesta este costul unei societăţi la cheie.

(Pentru societăți înființate în parteneriat sunt condiții de lucru în parteneriat).

Acest cost cuprinde:

 • Înregistrarea şi rezervarea denumirii societăţii.
 • Redactarea documentelor constitutive.
 • Pregătirea şi semnarea actelor la notar.
 • Încheierea unui contract pentru dovada sediului social.
 • Încheierea unui contract cu un avocat licenţiat pentru însoţirea înfiinţării.
 • Deschiderea unui cont bancar provizoriu şi depunerea capitalului social împreună cu clientul.
 • Solicitarea şi ridicarea de la registru certificatului societăţii şi a documentelor aferente.
 • Depunerea dosarului şi obţinerea numărului de identificare românesc NIF.
 • Deschiderea conturilor la bancă. Conturile pot fi deschise şi activate în lei, euro şi dolari.
 • Înregistrarea şi activarea societăţii în toate organismele de reglementare, la fisc, la casa de pensii, la casa de asigurări sociale, la inspectoratul teritorial de muncă.
 • Obţinerea codului vamal internaţional. (Pentru activităţi economice externe).

- Aici, de asemenea, este inclus transportul pentru deplasarea clientului prin oraș la bancă în vederea activării contului și pentru vizita la notar.

Clientul primește o societate complet funcțională!   

„Clientul are de venit doar de două ori. Prima dată – pentru pregătirea dosarului şi pentru declaraţii autentificate la notar. A doua oară – pentru activarea conturilor bancare.  

 Servicii suplimentare:

1)    Adresa reală a societății (punct de lucru). Vom alege în numele dumneavoastră un sediu și vom încheia în numele dumneavoastră un contract de închiriere. Costul aproximativ al închirierii unui spațiu de birouri în București începe de la 12 euro/mp.  În medie, un birou poate fi închiriat de la 280 euro pe lună. Costul serviciilor noastre: 150 euro.

2)      Suport contabil.  Avem o companie dedicată însoţirii contabile.  Costul unei procuri pe numele contabilului nostru la notar este 80 euro. Deservire lunară este în medie 260 euro. (Suma va fi precizată în funcţie de volum de documente şi de cifra de afaceri).

3)      Proiect de lucru cu personalul societății + formarea dosarelor personale ale angajaților: 200 euro; gestionarea dosarelor angajaților: 40 euro pe lună.

4)      Obţinerea de licenţe şi certificate pentru desfăşurarea unor activităţi speciale. Contactaţi-ne pentru informaţii mai detaliate.

5)      Însoțire juridică a societății – în cadru unui contract separat. Contactaţi-ne pentru informaţii mai detaliate.

6)   Deservirea societății după algoritmul „sediul la distanţă” – în cadrul unui contract separat. Contactaţi-ne pentru informaţii mai detaliate. 

 


 Forme de derulare a afacerilor în România

Legislația română permite înregistrarea unei societăți sub nouă forme juridico-organizaționale.

Cele mai răspândite forme de companii cu participare de capital străin sunt:

 • Societate cu răspundere limitată (SRL);
 • Societate pe acţiuni (SA).

SRL în România: dispoziţii generale

 • O societate este o persoană juridică.
 • Răspunderea fondatorilor este limitată de capitalul social, răspunderea fiecărui fondator este limitată de participarea lui la capitalul social.
 • Numărul permis de fondatori: 1-50. Calitatea de fondator pot avea persoane fizice şi juridice, rezidente şi nerezidente. Dacă numărul fondatorilor este mai mare de 15, societatea are obligaţia să înfiinţeze un organism de control intern.
Mai multe detalii >>
 • Societatea trebuie să aibă un administrator (rezident sau nerezident în România) sau un consiliu de administraţie numit de fondatori.
 • Capitalul social al unei SRL nu poate fi mai mic de 200 lei românești (circa €50). Pentru societățile implicate în anumite activități speciale, criteriile pentru capitalul social minim sunt stabilite separat. Capitalul  social subscris trebuie să fie integral vărsat la înregistrarea societății. 
 • O condiţie obligatorie este existenţa unui sediul social pe baza unui spaţiu fizic real. Un sediu social este considerat dobândit şi veridic după ce autorităţile competente verifică contractul de închiriere aferent spaţiului (sau de vânzare-cumpărare).
 • Situațiile financiare sunt depuse trimestrial sau lunar. Acestea trebuie să conțină informații privind activele, pasivele, plățile, decontări pentru livrări, alte cheltuieli ale societății.
 • Societatea este obligată să aibă un cont bancar care poate fi deschis şi la o bancă străină.
 • Societatea are obligația de a dezvolta și implementa așa numitul plan de lucru cu personalul și să mențină în ordine conform legii dosarele personale ale angajaților.  
 • Licenţe, certificate, autorizaţii. În cazul în care societatea desfăşoară operaţiuni comerciale, este necesară obţinerea unui certificat pentru fiecare punct de vânzare. În cazul în care societatea desfăşoară operaţiuni de import-export, este necesară înregistrarea la organele vamale. De asemenea, în unele cazuri, societatea trebuie să obţină alte licenţe şi certificate pentru a derula alte activităţi speciale (de exemplu, comerţ cu produse alimentare, transport de mărfuri, comerţ cu produse cu dublă destinaţie etc.)
 • Documente necesare pentru înregistrarea unei SRL în România.

1. În cazul în care fondatorii sunt persoane fizice nerezidente:

 • O declaraţie notarială în limba română a fiecărui fondator şi administrator (în cazul în care fondatorul este unul singur şi tot el este şi administrator – o singură declaraţie). În declaraţie se specifică faptul că fondatorul: 1) nu este rezident în România; 2) are un statut juridic corespunzător; 3) nu are datorii şi obligaţii nici în ţara de origine, nici în România; 4) este asociat unic doar în cadrul societăţii care se înregistrează pe teritoriu României (în cazul în care fondatorul societăţii ce se înfiinţează este o singură persoană).
 • O copie xerox a primei pagini a paşaportului internaţional + o copie xerox a primei pagini şi a paginii pe care este indicată adresa de domiciliu a paşaportului intern (sau a unui act similar) al fiecărui fondator.
 • Specimene de semnătură ale fondatorilor autentificate notarial. 
 • În cazul în care sunt mai mulți fondatori – un proces-verbal al ședinței fondatorilor la care s-a luat hotărârea de înființare a SRL în România, cuprinzând atribuțiile administratorului (consiliului de administrație) a societății înființate, autentificat notarial în limba română.
 • Una sau mai multe variante ale numelui societăţii ce se va înregistra – pentru a-i verifica disponibilitatea.
 • Lista activităților societății – pentru a le verifica conform nomenclatorului CAEN.
 •  2. Dacă fondatorii sunt persoane juridice nerezidente:
 • O declaraţie notarială în limba română precum că persoana juridică (fondatorul) nu are drept fondator o societate cu asociat unic.
 • Un certificat autentificat notarial în limba română emis de o autoritate competentă a ţării în care fondatorul este înregistrat, un certificat care să arate starea de funcţionare şi buna reputaţie.
 • Un certificat autentificat notarial în limba română emis de banca care îl deserveşte pe fondator, certificat ce atestă statutul activ şi buna reputaţie a acestuia.
 • Originalele şi copiile legalizate în limba română ale documentelor de înregistrare ale fondatorilor (emise de Camera de Comerţ, de Ministerul Justiţiei sau de o altă autoritate a ţării în care este înregistrat fondatorul).
 • Hotărârea organului fondator al societății fondatoare cu privire la consimțământul de a participa la înființarea unei SRL în România, iar în cazul în care sunt mai mulți fondatori – procesul-verbal al adunării fondatorilor pentru a hotărî înființarea unei SRL în România cu specificarea atribuțiilor directorului (consiliului de administrație) al societății ce se înființează, autentificat notarial în limba rusă.
 • O copie xerox a primei pagini a paşaportului internaţional + o copie xerox a primei pagini şi a paginii pe care este indicată adresa de domiciliu a paşaportului intern (sau a unui act similar) al directorului sau al fiecărui membru al consiliului de administraţie.
 • Specimene de semnătură ale directorului sau ale fiecărui membru al consiliului de administraţie, autentificate notarial.
 • Una sau mai multe variante ale numelui societăţii ce se va înregistra – pentru a-i verifica disponibilitatea.
 • Lista activităților societății – pentru a le verifica conform nomenclatorului CAEN.

 

Contactaţi-ne pentru mai multe informaţii despre aceste servicii: 

Tel: +40724 050 077  +40724 282 227 (Telegram / WhatsApp / Viber)

E-mail: office@larinconsult.com | larin.office@gmail.com

Lăsaţi-ne un mesaj

Contactaţi-ne chiar acum! Viţi primi răspunsul într-o oră!
Mesajul dvs.